تبلیغات

به نام ایزد متعال

من به دنیایی می اندیشم كه در آن انسانی انسان دیگر را تحقیر نمی كند جایی كه عشق زمین را مقدس كرده و صلح جاده های آن را زیبا كرده من به دنیایی می اندیشم كه همه راه آزادی را می دانند جایی كه طمع شیره جان را نمی كشد و زیاده خواهی زنگاری بر روزمان نمی كشد به دنیایی كه می اندیشم سیاه و سفید از هر نژادی كه باشند زمین را با سخاوت با هم قسمت می كنند و هر كسی آزاد است و بدبختی رخت بر می بندد و شادی، مثل مرواریدی در زندگی هر كس می درخشد اینچنین است دنیایی كه به آن می اندیشم.

 نویسنده کویر:امنه