تبلیغات
سرشت  مردم  ناتوان  همواره  چنان  است  كه

  در  راهِ  خود  گم  می شوند 

  و  سرانجام  خستگی شان  می پرسد : 

  «  چرا  می باید  راهی  در  پیش  گرفت ؟ 

  همه  چیز  یكسان  است  !  »

  خواستن  آزادی  بخش  است ؛ 

  زیرا  خواستن  همانا  آفریدن  است .

  آن  را  كه  گوشی  هست ،  بشنود  !  

 

 

                       (  فردریک  ویلهلم  نیچه  )